Av malinmlarsson

-

10 februari, 2020

Kallelse till årsmöte 2020

Medlemmarna i Östergötlands ornitologiska förening kallas härmed till årsmöte 2020.

 

 

Lokal: Vilbergen Bowling Center, Urbergsgatan 90 i Norrköping

 

Tid:     Söndagen den 15 mars 2020 klockan 15.30 (ca)

 

 

Dagordning

 1. Mötet öppnas
 2. Val av ordförande vid mötet
 3. Val av sekreterare vid mötet
 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare vid mötet
 5. Frågan om mötet blivit i behörig ordning utlyst
 6. Styrelsens årsredovisning
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fastställande av årsredovisningen
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående års förvaltning
 10. Val av styrelseledamöter
 • Val av ordförande på två år
 • Val av tre/fyra ledamöter på två år
 1. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter på ett år
 2. Val av valberedning på tre personer på ett år
 3. Fastställande av årsavgifter (medlemsavgift, avgift för familjemedlem samt prenumerationspris för juridisk person) för nästkommande kalenderår
 4. Fastställande av verksamhetsplan med ekonomiska ramar för innevarande år samt översiktlig plan för nästkommande kalenderår
 5. Förslag som styrelsen förelagt årsmötet
 6. Förslag med motivering från minst fem medlemmar, som skriftligen tillställts styrelsen senast en månad före årsmötet och över vilket styrelsen skall ha yttrat sig
 7. Övriga frågor
 • Inventeringar 2020
 • Upptäckartävling
 • Svanägget 2020
 • Avtackning
 1. Mötet avslutas

 

 

Årsmötet är ett samarrangemang med Fågelföreningen i Norrköping – FiNk – vars årsmöte börjar kl. 15.00.

 

När årsmötena är färdiga (ca 16.00) bjuder vi på fika, och därefter berättar de båda professorerna (och äkta makarna) vid Lunds universitet Susanne Åkesson och Anders Hedenström under  rubriken ”Fåglarnas flyttningsvägar: evolution och navigation”.

 

 

Styrelsen hälsar alla medlemmar varmt välkomna!

Spread the love

Kommentarer

Det finns inte några kommentarer för detta inlägget ännu.

Skriv en kommentar