Tävlingar

Tävlingen går ut på att hitta ovanliga fåglar i Östergötland. Beroende på hur ovanlig arten i fråga är erhålles 1-9 poäng/upptäckt. Den som har flest poäng vid årets slut vinner tävlingen.

Grunden för poängsättningen är att ju ovanligare en art är i Östergötland, desto högre poäng skall den ge vid upptäckt. Baserat på detta har arter delats in i en 7-gradig skala enligt följande:

1p: Ovanlig men årligt förekommande art.

2p: Ovanlig art i Östergötland, fåtaligt årlig till oregelbunden gäst. Observerats vid mer än 25 tillfällen.

3p: Art som observerats 16 – 25 gånger i Östergötland.

4p: Art som observerats 6 – 15 gånger i Östergötland.

5p: Art som observerats 2 – 5 gånger i Östergötland, varav minst en gång de senaste 30 åren.

7p: Art som endast observerats en gång i Östergötland eller art som setts fler gånger men inte som inte observerats i Östergötland under de 30 senaste åren.

9p: Ny art för Östergötland eller art som inte observerats i Östergötland under de senaste 50 åren.

  1. Poäng ges endast till upptäckaren, och som upptäckare räknas den som först ser fågeln. Om flera observatörer får ögonen på fågeln samtidigt, eller flera observatörer ser fågeln oberoende av varandra innan den ropats ut, kan flera observatörer räknas som upptäckare och få poäng för samma upptäckt.
  2. Den upptäckta arten ska rapporteras på Artportalen. Rapporteras den inte delas heller inte ut någon poäng.
  3. Arten ska larmas ut på BirdAlarm vid upptäckt. Dock ska Club 300:s regler för utlarmning (gällande hänsyn till fågeln, lokalen etc) givetvis följas. Saknar upptäckaren BA ska man kontakta någon som kan larma ut fågeln i andrahand, detta kan förslagsvis göras via LineBand-gruppen ”Fåglar i ÖG”. Inget larmkrav föreligger för 1-poängsarter. Ett mycket viktigt undantag är att känsliga observationer, som häckningar eller observationer i häckningsmiljö av vissa arter (t ex rovfåglar) inte ska larmas ut på Bird Alarm eller LineBand. Är du osäker på hur du ska göra, rådgör med någon erfaren fågelskådare. Observationen ska dock rapporteras på Artportalen där den per automatik skyddas och inte visas publikt om information bedöms som känslig.
  4. För arter där det föreligger krav på dokumentation (blankett mm) till RRK eller RK, ska fyndet godkännas av respektive instans för att poängen ska få räknas in i slutställningen. Man behöver dock inte vänta på ett godkännande innan man uppdaterar sin lista på tävlingssidan, utan kan korrigera i efterhand om så behövs.
  5. Endast fåglar upptäckta i fält får räknas. Alltså gills inte fåglar som först fångas vid ringmärkning eller liknande.
  6. Arter som ger 1–2 poäng kan endast ge poäng en gång för varje deltagare, (undantaget vid lika resultat, se nedan), arter som ger 3–9 poäng kan dock ge poäng hur många gånger som helst för varje deltagare.
  7. Upptäckten måste göras i landskapet Östergötland (länsgränsen skiljer på vissa platser mot landskapsgränsen).
  8. Endast nya upptäckter ger poäng*. Återupptäckter inom landskapet gäller således inte. Som en ny upptäckt räknas det som klassas som ett nytt fynd, vilket i slutändan avgörs av RK/RRK. Grovt kan sägas att en individ gäller som ett nytt fynd om den tros ha kommit till en lokal oberoende av eventuella andra individer av arten på lokalen. Således är två skedstorkar tillsammans ett fynd, medan två förbisträckande praktejdrar i olika ejderflockar två fynd. En häckning räknas i denna tävling som ett fynd.
  9. Tävlingen omfattar upptäckter i Östergötland, även om det kan konstateras att samma fågel/individ observerats i ett annat landskap tidigare. Exempel på tänkbara sådana situationer är sträckande fåglar som larmats ut i annat landskap och som sedan återupptäcks när de passerar Östergötland.

Vem kan locka flest arter till sitt fågelbord? Varje vinter uppmuntrar vi alla medlemmar i ÖgOF att mata fåglarna i sin trädgård och den som lyckas pricka flest arter vinner ett fint pris. Tävlingen pågår mellan 1 december och 31 mars.

Den matning som du anmäler ska ligga inom landskapet Östergötland. I denna omgång behöver du inte ange vilken mat resp. art ätit av på matningen. För ovanligare arter är det ändå bra om du anger detta, det kan ju vara ett generöst tips till andra. Uppgiften anges i fältet Kommentar i krysslistan. 

För att en art ska räknas så krävs det att du som har anmält dig och din matning till tävlingen har sett att fågeln har ätit något från den aktuella matningen. Make/maka/sambo/barn/släkting/besökare får dock gärna ”larma” att ”nu sitter det en … på din matning” så att du då (eller senare) får se arten äta något där. 

Den nyfikna nötskrikan som bara sitter och spanar intill matningen utan att äta något räknas alltså inte. Det gör inte heller flocken med sidensvansar som sitter och mumsar bär i rönnen på tomten, men om rönnbären plockas och läggs ut på matningen kan sidensvansarna kryssas när de äter. Undantag: för att lite lättare kunna få in rovfåglar så räknas dessa om de tar någon fågel eller gnagare vid matningen. Exempelvis får sparvhöken som klipper en pilfink som sitter och äter vid matningen räknas. 

Den som vinner säsongens omgång får 5 kilo fågelfrön.

För att vara med i tävlingen, klicka helt enkelt på länken nedan. Den tar dig till en onlinetabell i Google kalkylblad. Där fyller du i ditt namn i en tom kolumn och börjar kryssa dina arter enligt listan. Lycka till!

Klicka här för Rapportlistan

Utmaningar

Tänker du på miljön när du skådar? Klimatförändringar är nu ett välkänt faktum så utmana dig själv och dina vänner att kryssa fåglar på ett klimatsmartare sätt!

För att få kryssa en art ska man från där man senast sov (på natten) ta sig till arten på ett miljövänligt sätt (via muskelkraft eller kollektivtrafik). Elcykel är okej att använda. Du kan självfallet sätta hårdare regler för dig själv och utmana andra att göra samma!

För att vara med i tävlingen, klicka helt enkelt på länken nedan. Den tar dig till en onlinetabell i Google kalkylblad. Där fyller du i ditt namn i en tom kolumn och börjar kryssa dina arter enligt listan. Lycka till!

Klicka här för att komma till rapportlistan!

Här gäller det att hitta flest arter under ett år. Detta gäller arter som är sedda eller hörda i landskapet Östergötland. 

Du får endast räkna arter eller individer som bedömts som spontana, dvs. arter eller individer som tillhör artkategori A-C 

Fåglar utplanterade för att stödja den vilda populationen får räknas om de är friflygande, oavsett eventuell färgmärkning. T ex vit stork, fjällgås, tornuggla, berguv, pilgrimsfalk och vitryggig hackspett. 

Vi rekommenderar att tävlande också rapporterar sina observationer på Artportalen. Detta är dock inget tvång gällande allmänna arter, men för sällsynta arter, fenologiskt avvikande observationer eller liknande som kräver rapport (alltså ska granskas av Regionala rapportkommittén, Rrk, eller Rk) krävs rapportering på Artportalen och godkänd rapport för att arten ska få räknas på listan. Om en sällsynt art som kryssas i tävlingslistan i ett senare skede underkänns av Rrk eller Rk – alltså inte bedöms som tillräckligt väldokumenterad för att publiceras – åligger det medlemmen som kryssat arten i fråga att gå in på listan och ta bort krysset (”back-steppa”). Detta är samma princip som gäller på exempelvis Club 300:s listor. 

På Artportalen blir den som rapporterat något sällsynt automatiskt ombedd att skriva rapport, då observationen dyker upp i den så kallade skuldlistan på Artportalens startsida. (Observera dock att det bara är då du är upptäckare av arten i fråga som du ska skriva rapport – annars är det bara att låta obsen ligga kvar i skuldlistan tills upptäckarens rapport granskats, då den försvinner från skuldlistorna.) Om någon är intresserad av att titta på hur rapportmallen för Östergötland ser ut i sin helhet finns det en länk till den under fliken ”Rrk” på ÖgOF:s startsida. 

Övrig information som kan vara relevant är att Rrk Östergötland i nuläget har ett generellt krav på fotodokumentation för att få rapporter på kaspisk trut godkända. Medelhavstrut behandlas nationellt av Rk, och även där kan man utgå ifrån att foton krävs. Fotokraven hänger ihop med mycket stora inomartsvariationer och allmänt erkända bestämningssvårigheter med dessa arter. I övrigt finns inga generella krav på fotodokumentation – även om det givetvis alltid underlättar bedömningen av rapporter!

För att vara med i tävlingen, klicka helt enkelt på länken nedan. Den tar dig till en onlinetabell i Google kalkylblad. Där fyller du i ditt namn i en tom kolumn och börjar kryssa dina arter enligt listan. Lycka till!

 

Klicka här för rapportlistan!