Resepolicy

Resepolicy för Östergötlands Ornitologiska Förening (ÖgOF)

Tillämpningsområde

Denna resepolicy avser transportdelen av resa som görs av medlem i Östergötlands Ornitologiska Förening, på uppdrag av eller beslutad av föreningens styrelse (alternativt firmatecknare dvs. ordförande eller kassör).

Transportsätt

Då ÖgOF som naturvårdande organisation vill bidra till att minska miljöpåverkan bör resor som sker på föreningens uppdrag eller som betalas av föreningen främst ske med miljövänliga alternativ, i första hand tåg då detta är möjligt och i andra hand med reguljär busstrafik.

Resa kan även ske med egen/privat bil. Förutsättningen för att välja detta färdsätt är att den resande undersökt och kan motivera vinningen av detta jämfört med mer miljövänliga alternativ. Är man flera resande bör samåkning ske så långt det är möjligt.

Ersättning

För att den resande ska ha rätt att begära ersättning för resekostnader krävs att resan antingen görs inom ramen för ordinarie styrelsearbete, på direkt uppdrag av ÖgOF eller att beslut har fattas av ÖgOF:s styrelse att resekostnadsersättning ska utbetalas. Exempel:

– styrelsemedlems resor i samband med styrelsemöten eller årsmötet
– kostnader som ej täcks av arrangören för resor som ÖgOF:s representant till BirdLife      Sveriges (BL) riksstämma/regionalmöten eller till möten med nationella rapportkommittén
– resor inom ÖgOF:s projekt
–  lokalklubbars resor till ÖgOF:s årliga regionmöte

Begäran om reseersättning görs genom att kvitton (biljetter etc) skickas till ÖgOF:s kassör tillsammans med en enkel reseräkning. Denna ska innehålla syftet med resan och resmål, datum för resan samt konto på vilket pengarna ska sättas in. Räkningen ska vara namnundertecknad.

Sker resan med egen bil ska milkostnadsersättning utbetalas. Denna ska likställas med Skatteverkets regler för bilersättning. För närvarande uppgår ersättningen till 18,50 kronor per mil. Reseräkningen ska i detta fall ange färdväg (från-till) samt antal färdade kilometer.