Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
Kamagra Reviews Cialis Original Vs Generic Cialis Original Use Cialis Generic Timeline Cialis Generic Otc Propecia Generic VS Name Brand Propecia Generic Cost ED Drugs Australian Super Kamagra Opinioni Super Kamagra In Italia

Startsida
Tävlingen
Artlistan
Reglerna

Regler för ÖgOFs upptäckartävling

 

Allmänt

 

Tävlingen går ut på att hitta ovanliga fåglar i Östergötland. Beroende på hur ovanlig arten i fråga är erhålles 1-6 poäng/upptäckt. Den som har flest poäng vid årets slut vinner tävlingen.

 

Sista anmälningsdatum för årets tävling är 1 maj. 

Poängsättning

Grunden för poängsättningen är att ju ovanligare en art är i Östergötland, desto högre poäng skall den ge vid upptäckt. Baserat på detta har arter delats in i en 6-gradig skala enligt följande:

1p: Ovanlig men årligt förekommande art.

2p: Ovanlig art i Östergötland, fåtaligt årlig till oregelbunden gäst.

3p: Raritet i Östergötland.


4p: Stor raritet i Östergötland.


5p: ÖG-mega!


6p: Ny art för Östergötland
.

Hur sällsynt arten är i Sverige har i vissa fall vägts in, särskilt för att avgöra om en art skall ge fyra eller fem poäng. Här har också fyndbilden i omkringliggande landskap vägts in för att försöka ge en poäng som speglar hur anmärkningsvärd upptäckten är. Exempelvis kan nämnas att en art som brednäbbad simsnäppa ger fyra poäng trots att endast ett fynd föreligger sedan tidigare i landskapet, medan rödvingad vadarsvala ger fem poäng trots att tre fynd föreligger. Denna bedömning grundas i att brednäbbad simsnäppa är en klart vanligare art i Sverige än rödvingad vadarsvala, och i omkringliggande landskap har så många fynd gjorts att ett fynd i Ög inte skulle vara så uppseendeväckande sett i ett större perspektiv.

För ett fåtal arter föreligger specialförutsättningar vad gäller poängsättningen:

- Vassångare: ger endast poäng från andra lokaler än Tåkern.

- Ringtrast, dubbelbeckasin och mindre sångsvan: ger endast poäng under hösten (1/9-31/12).

- Rödstrupig piplärka, lappsparv och blåhake ger endast poäng under våren (1/1-31/5).

Regler för upptäckter

1) Poäng ges endast till upptäckaren, och som upptäckare räknas den som först ser fågeln. Om flera observatörer får ögonen på fågeln samtidigt, eller flera observatörer ser fågeln oberoende av varandra innan den ropats ut, kan flera observatörer räknas som upptäckare och få poäng för samma upptäckt.

2) Om tre eller flera observatörer ser eller hör fågeln* erhåller upptäckaren ett extra poäng. Denna regel är tänkt att uppmuntra social skådning och vilja att snabbt få fler observatörer till en upptäckt fågel. 1-poängsarter ger inte extrapoäng.

*För att observatörerna ska räknas skall dessa ha rapporterat på Svalan, eller stå med som medobservatör i rapporten. Endast kommentarer i info-fältet om medobservatörer räknas ej.

3) Arten måste larmas ut på BirdAlarm vid upptäckt. Dock ska Club 300:s regler för utlarmning (gällande hänsyn till fågeln, lokalen etc) givetvis följas. Saknar upptäckaren BA skall man kontakta någon som kan larma ut fågeln i andrahand, detta kan lämpligen göras via LineBand-gruppen ”Fåglar i ÖG” (se flik här på hemsidan). Inget larmkrav föreligger för 1-poängsarter.

4) För arter där blankettkrav till RRK eller RK föreligger, skall fyndet godkännas av respektive instans för att poängen skall få räknas in i slutställningen. Man behöver dock inte vänta på ett godkännande innan man uppdaterar sin lista på tävlingssidan, utan kan korrigera i efterhand om så behövs.

5) Endast fåglar upptäckta i fält får räknas. Alltså gills inte fåglar som först fångas vid ringmärkning eller liknande.

6) Arter som ger 1-3 poäng kan endast ge poäng en gång för varje deltagare (undantaget vid lika resultat, se nedan), arter som ger 4-6 poäng kan dock ge poäng hur många gånger som helst för varje deltagare. Dock gäller att om en observatör hittat en 2-3-poängsart en gång utan medobservatörer och därför inte fått något extrapoäng, så kan en ytterligare upptäckt av samma art ge detta extrapoäng om fler än tre personer ser den nya individen.

7) Upptäckten måste göras i landskapet Östergötland (länsgränsen skiljer på vissa platser mot landskapsgränsen).

8) Endast nya upptäckter ger poäng*. Återupptäckter gills således inte. Som en ny upptäckt räknas det som klassas som ett nytt fynd, vilket i slutändan avgörs av RK/RRK. Grovt kan sägas att en individ gills som ett nytt fynd om den tros ha kommit till en lokal oberoende av eventuella andra individer av arten på lokalen. Således är två skedstorkar tillsammans ett fynd, medan två förbisträckande praktejdrar i olika ejderflockar två fynd. En häckning räknas i denna tävling som ett fynd. I boken "Sällsynta fåglar i Sverige" finns en mer ingående utläggning om vad som räknas som ett fynd.

Aktuella fall inför 2015 som bör nämnas är de rödhuvade dykänderna i Tåkern och de svarthalsade doppingarna i Södra Dammen (Gärstadverken) som kommer att räknas som samma fynd som förra året om de dyker upp.

*Det är viktigt att påpeka att det är fynd i Östergötland det handlar om; en fågel som upptäcks först i ett annat landskap kan fortfarande ge poäng när den hittas i Östergötland, även om det då räknas som samma fynd i Sverige. Exempel på tänkbara sådana situationer är om den radiosändarmärkta större skrikörnen Tönn skulle ses i Östergötland eller om en fågel upptäcks sträcka norrut i södra Vättern och sedan ses sträcka in i Östergötland.

Regler för utslag vid lika resultat

Om två tävlande har samma poäng vid tävlingens slut avgörs slutresultat enligt följande rangordning:

1) Den upptäckt som gett högst poäng (utan eventuella extrapoäng) fäller avgörandet.

3) Därefter avgör flest upptäckter av högst poäng (dvs flest 6:or, därefter flest 5:or osv.)

4) Om det efter detta är lika räknas eventuella ytterligare upptäckter av 2- och 3-poängsarter in i resultatet.

5) Om det även efter detta skulle vara lika avgör flest extrapoäng.


6) Om det mot all förmodan skulle vara lika efter detta vidtar lottning.