Tävlingar

Tävlingen håller på att ses över och kommer starta senare i år! Alla poäng kommer att kunna fås retroaktiv så glöm inte att leta det oväntade och intressanta!

Tävlingen går ut på att hitta ovanliga fåglar i Östergötland. Beroende på hur ovanlig arten i fråga är erhålles 1-6 poäng/upptäckt. Den som har flest poäng vid årets slut vinner tävlingen.

Grunden för poängsättningen är att ju ovanligare en art är i Östergötland, desto högre poäng skall den ge vid upptäckt. Baserat på detta har arter delats in i en 6-gradig skala enligt följande:

1p: Ovanlig men årligt förekommande art.

2p: Ovanlig art i Östergötland, fåtaligt årlig till oregelbunden gäst.

3p: Raritet i Östergötland.

4p: Stor raritet i Östergötland.

5p: ÖG-mega!

6p: Ny art för Östergötland.

Hur sällsynt arten är i Sverige har i vissa fall vägts in, särskilt för att avgöra om en art skall ge fyra eller fem poäng. Här har också fyndbilden i omkringliggande landskap vägts in för att försöka ge en poäng som speglar hur anmärkningsvärd upptäckten är. Exempelvis kan nämnas att en art som brednäbbad simsnäppa ger fyra poäng trots att endast ett fynd föreligger sedan tidigare i landskapet, medan rödvingad vadarsvala ger fem poäng trots att tre fynd föreligger. Denna bedömning grundas i att brednäbbad simsnäppa är en klart vanligare art i Sverige än rödvingad vadarsvala, och i omkringliggande landskap har så många fynd gjorts att ett fynd i Ög inte skulle vara så uppseendeväckande sett i ett större perspektiv.

För ett fåtal arter föreligger specialförutsättningar vad gäller poängsättningen:

– Vassångare: ger endast poäng från andra lokaler än Tåkern.

– Ringtrast, dubbelbeckasin och mindre sångsvan: ger endast poäng under hösten (1/9-31/12).

– Rödstrupig piplärka, lappsparv och blåhake ger endast poäng under våren (1/1-31/5).

1) Poäng ges endast till upptäckaren, och som upptäckare räknas den som först ser fågeln. Om flera observatörer får ögonen på fågeln samtidigt, eller flera observatörer ser fågeln oberoende av varandra innan den ropats ut, kan flera observatörer räknas som upptäckare och få poäng för samma upptäckt.

2) Om tre eller flera observatörer ser eller hör fågeln* erhåller upptäckaren ett extra poäng. Denna regel är tänkt att uppmuntra social skådning och vilja att snabbt få fler observatörer till en upptäckt fågel. 1-poängsarter ger inte extrapoäng.

*För att observatörerna ska räknas skall dessa ha rapporterat på Artportalen, eller stå med som medobservatör i rapporten. Endast kommentarer i info-fältet om medobservatörer räknas ej.

3) Arten måste larmas ut på BirdAlarm vid upptäckt. Dock ska Club 300:s regler för utlarmning (gällande hänsyn till fågeln, lokalen etc) givetvis följas. Saknar upptäckaren BA skall man kontakta någon som kan larma ut fågeln i andrahand, detta kan lämpligen göras via LineBand-gruppen ”Fåglar i ÖG” (se flik här på hemsidan). Inget larmkrav föreligger för 1-poängsarter.

4) För arter där blankettkrav till RRK eller RK föreligger, skall fyndet godkännas av respektive instans för att poängen skall få räknas in i slutställningen. Man behöver dock inte vänta på ett godkännande innan man uppdaterar sin lista på tävlingssidan, utan kan korrigera i efterhand om så behövs.

5) Endast fåglar upptäckta i fält får räknas. Alltså gills inte fåglar som först fångas vid ringmärkning eller liknande.

6) Arter som ger 1-3 poäng kan endast ge poäng en gång för varje deltagare  (undantaget vid lika resultat, se nedan), arter som ger 4-6 poäng kan dock ge poäng hur många gånger som helst för varje deltagare. Dock gäller att om en observatör hittat en 2-3-poängsart en gång utan medobservatörer och därför inte fått något extrapoäng, så kan en ytterligare upptäckt av samma art ge detta extrapoäng om fler än tre personer ser den nya individen.

7) Upptäckten måste göras i landskapet Östergötland  (länsgränsen skiljer på vissa platser mot landskapsgränsen).

8) Endast nya upptäckter ger poäng*. Återupptäckter gills således inte. Som en ny upptäckt räknas det som klassas som ett nytt fynd, vilket i slutändan avgörs av RK/RRK. Grovt kan sägas att en individ gills som ett nytt fynd om den tros ha kommit till en lokal oberoende av eventuella andra individer av arten på lokalen. Således är två skedstorkar tillsammans ett fynd, medan två förbisträckande praktejdrar i olika ejderflockar två fynd. En häckning räknas i denna tävling som ett fynd. I boken “Sällsynta fåglar i Sverige” finns en mer ingående utläggning om vad som räknas som ett fynd.

Aktuella fall inför 2015 som bör nämnas är de rödhuvade dykänderna i Tåkern och de svarthalsade doppingarna i Södra Dammen (Gärstadverken) som kommer att räknas som samma fynd som förra året om de dyker upp.

*Det är viktigt att påpeka att det är fynd i Östergötland det handlar om; en fågel som upptäcks först i ett annat landskap kan fortfarande ge poäng när den hittas i Östergötland, även om det då räknas som samma fynd i Sverige. Exempel på tänkbara sådana situationer är om den radiosändarmärkta större skrikörnen Tönn skulle ses i Östergötland eller om en fågel upptäcks sträcka norrut i södra Vättern och sedan ses sträcka in i Östergötland.

Om två tävlande har samma poäng vid tävlingens slut avgörs slutresultat enligt följande rangordning:

1) Den upptäckt som gett högst poäng (utan eventuella extrapoäng) fäller avgörandet.

3) Därefter avgör flest upptäckter av högst poäng (dvs flest 6:or, därefter flest 5:or osv.)

4) Om det efter detta är lika räknas eventuella ytterligare upptäckter av 2- och 3-poängsarter in i resultatet.

5) Om det även efter detta skulle vara lika avgör flest extrapoäng.

6) Om det mot all förmodan skulle vara lika efter detta vidtar lottning.

Vem kan locka flest arter till sitt fågelbord? Varje vinter uppmuntrar vi alla medlemmar i ÖgOF att mata fåglarna i sin trädgård och den som lyckas pricka flest arter vinner ett fint pris.

Den matning som du anmäler ska ligga inom landskapet Östergötland. I denna omgång behöver du inte ange vilken mat resp. art ätit av på matningen. För ovanligare arter är det ändå bra om du anger detta, det kan ju vara ett generöst tips till andra. Uppgiften anges i fältet Kommentar i krysslistan. 

För att en art ska räknas så krävs det att du som har anmält dig och din matning till tävlingen har sett att fågeln har ätit något från den aktuella matningen. Make/maka/sambo/barn/släkting/besökare får dock gärna ”larma” att ”nu sitter det en … på din matning” så att du då (eller senare) får se arten äta något där. 

Den nyfikna nötskrikan som bara sitter och spanar intill matningen utan att äta något räknas alltså inte. Det gör inte heller flocken med sidensvansar som sitter och mumsar bär i rönnen på tomten, men om rönnbären plockas och läggs ut på matningen kan sidensvansarna kryssas när de äter. Undantag: för att lite lättare kunna få in rovfåglar så räknas dessa om de tar någon fågel eller gnagare vid matningen. Exempelvis får sparvhöken som klipper en pilfink som sitter och äter vid matningen räknas. 

Den som vinner säsongens omgång får 5 kilo fågelfrön.

För att vara med i tävlingen, klicka helt enkelt på länken nedan. Den tar dig till en onlinetabell i Google kalkylblad. Där fyller du i ditt namn i en tom kolumn och börjar kryssa dina arter enligt listan. Lycka till!

 

Klicka här för Rapportlistan

Utmaningar

Utmaningen håller på att ses över och kommer starta senare i år! Alla poäng kommer att kunna fås retroaktiv så lämna bilen hemma och pumpa cykeldäcken!

Tänker du på miljön när du skådar? Klimatförändringar är nu ett välkänt faktum så utmana dig själv och dina vänner att kryssa fåglar på ett klimatsmartare sätt!

För att vara med i tävlingen, klicka helt enkelt på länken nedan. Den tar dig till en onlinetabell i Google kalkylblad. Där fyller du i ditt namn i en tom kolumn och börjar kryssa dina arter enligt listan. Lycka till!

Här gäller det att hitta flest arter under ett år. Detta gäller arter som är sedda eller hörda i landskapet Östergötland. 

Du får endast räkna arter eller individer som bedömts som spontana, dvs. arter eller individer som tillhör artkategori A-C 

Fåglar utplanterade för att stödja den vilda populationen får räknas om de är friflygande, oavsett eventuell färgmärkning. T ex vit stork, fjällgås, tornuggla, berguv, pilgrimsfalk och vitryggig hackspett. 

Vi rekommenderar att tävlande också rapporterar sina observationer på Artportalen. Detta är dock inget tvång gällande allmänna arter, men för sällsynta arter, fenologiskt avvikande observationer eller liknande som kräver rapport (alltså ska granskas av Regionala rapportkommittén, Rrk, eller Rk) krävs rapportering på Artportalen och godkänd rapport för att arten ska få räknas på listan. Om en sällsynt art som kryssas i tävlingslistan i ett senare skede underkänns av Rrk eller Rk – alltså inte bedöms som tillräckligt väldokumenterad för att publiceras – åligger det medlemmen som kryssat arten i fråga att gå in på listan och ta bort krysset (“back-steppa”). Detta är samma princip som gäller på exempelvis Club 300:s listor. 

På Artportalen blir den som rapporterat något sällsynt automatiskt ombedd att skriva rapport, då observationen dyker upp i den så kallade skuldlistan på Artportalens startsida. (Observera dock att det bara är då du är upptäckare av arten i fråga som du ska skriva rapport – annars är det bara att låta obsen ligga kvar i skuldlistan tills upptäckarens rapport granskats, då den försvinner från skuldlistorna.) Om någon är intresserad av att titta på hur rapportmallen för Östergötland ser ut i sin helhet finns det en länk till den under fliken “Rrk” på ÖgOF:s startsida. 

Övrig information som kan vara relevant är att Rrk Östergötland i nuläget har ett generellt krav på fotodokumentation för att få rapporter på kaspisk trut godkända. Medelhavstrut behandlas nationellt av Rk, och även där kan man utgå ifrån att foton krävs. Fotokraven hänger ihop med mycket stora inomartsvariationer och allmänt erkända bestämningssvårigheter med dessa arter. I övrigt finns inga generella krav på fotodokumentation – även om det givetvis alltid underlättar bedömningen av rapporter!

För att vara med i tävlingen, klicka helt enkelt på länken nedan. Den tar dig till en onlinetabell i Google kalkylblad. Där fyller du i ditt namn i en tom kolumn och börjar kryssa dina arter enligt listan. Lycka till!

 

Klicka här för rapportlistan!