Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2019    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
Kamagra Reviews Cialis Original Vs Generic Cialis Original Use Cialis Generic Timeline Cialis Generic Otc Propecia Generic VS Name Brand Propecia Generic Cost ED Drugs Australian Super Kamagra Opinioni Super Kamagra In Italia
 Årsmöte 2019
2019-02-19 | 17:49

Medlemmarna i Östergötlands ornitologiska
förening kallas härmed till årsmöte 2019.

Lokal: Naturcentrum i Linköping
Tid: Söndagen den 24 mars 2019 klockan 15.30
(ca)

Dagordning
1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande vid mötet
3. Val av sekreterare vid mötet
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
vid mötet
5. Frågan om mötet blivit i behörig ordning
utlyst
6. Styrelsens årsredovisning
7. Revisorernas berättelse
8. Fastställande av årsredovisningen
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för
föregående års förvaltning
10. Val av styrelseledamöter
 Val av fyra ledamöter på två år
11. Val av två revisorer och två
revisorssuppleanter på ett år
12. Val av valberedning på tre personer på ett
år
13. Fastställande av årsavgifter (medlemsavgift,
avgift för familjemedlem samt
prenumerationspris för juridisk person) för
nästkommande kalenderår
14. Fastställande av verksamhetsplan med
ekonomiska ramar för innevarande år samt
översiktlig plan för nästkommande kalenderår
15. Förslag som styrelsen förelagt årsmötet
16. Förslag med motivering från minst fem
medlemmar, som skriftligen tillställts styrelsen
senast en månad före årsmötet och över vilket
styrelsen skall ha yttrat sig
17. Övriga frågor
 Inventeringar 2019
 X2018 – resultatredovisning
 Upptäckartävling
 Kravrally 2019
 Nya hemsidan
 Svanägget 2019
 Avtackning
18. Mötet avslutas

Årsmötet är ett samarrangemang med Linköpings
fågelklubb – Lfk vars årsmöte börjar kl. 15.00.
När årsmötena är färdiga (ca 16.00) bjuder vi på
fika, och därefter berättar professor Anders
Hedenström – Lunds universitet – under rubriken
”Fåglarnas fantastiska flygförmåga: hur det
började och vad vi vet idag.”
Se även hemsidan – www.ogof.se

Styrelsen hälsar alla medlemmar varmt välkomna!
« Tillbaka