Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2019    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
Kamagra Reviews Cialis Original Vs Generic Cialis Original Use Cialis Generic Timeline Cialis Generic Otc Propecia Generic VS Name Brand Propecia Generic Cost ED Drugs Australian Super Kamagra Opinioni Super Kamagra In Italia
Rien

Inledning
Rien är en dalgång som ligger just sydost om Horn i södra Kinda. Genom dalgången flyter en mindre å och det är främst när vattenståndet i denna är högt som området är av intresse. Hela sänkan blir då en våtmark som stundtals drar till sig stora mängder fåglar. Tidigare var området en mer permanent våtmark, men sänkningar av ån har gjort att vattenspegel är mer sällsynt förekommande nu. Även under torrare perioder finns ofta mycket att se på i form av rovfåglar, tättingar m.m.

Allmän beskrivning av natur, biotop och utseende
Området är mestadels sankt och bevuxet bl.a. veketåg och kaveldun. I framförallt områdets nordvästra del finns en del videbuskage och i södra delen finns en björkskog. I öster och söder finns åkermark medan området i väster flankeras av en torr tallskog. Som sagt flyter även en å genom området och när denna svämmar över blir dalgången snabbt vattenfylld eftersom området är mycket flackt.

Fåglar
När ån väl svämmar över så dröjer det inte länge förrän området fylls med änder, gäss och måsar. Sker det vid rätt tid på året (sensommar eller vår) samlas även en del vadare på de betade områden som då blir till strandängar.

Om ån inte är översvämmad är området ofta relativt fågelfattigt, men ett besök kan ändå vara givande framförallt under vår och höst. Området är en populär jaktplats för rovfåglar och brun kärrhök och ormvråk ses vid så gott som varje besök. Är årstiden den rätta är chansen även god för blå kärrhök och tillfälligt har bl.a. ängshök sett i området. Rastande på åkrarna i området finns ofta, även detta oberoende av vattenståndet, rastande gäss, tranor, vipor m.m.

I övrigt är området ganska tättingrikt och i videbuskagen rastar under flyttider framförallt sylvior och phyloscopussångare. Blåhake ses från och till under sträcktider, och under försommaren är lokalen imponerande rik på nattsångare.

Bland övriga arter på Riens samvete finns ägretthäger, vit stork, mindre sumphöna, dvärgbeckasin, rödstrupig piplärka m.fl.

Observationsplatser och ljusförhållanden
Inga plattformar eller torn finns att tillgå, utan det är framförallt vägkanten som gäller. Lämpliga platser att sköta spanandet från är t.ex. den parkeringsficka som finns strax NV om ”Hornkorset” längs väg 135 eller någonstans längs vägen söderut från korset. Bäst överblick får man emellertid om man följer vägen söderut från korset och tar av vänster vid skyltning ”Flytthem”. Håll vänster vid första T-korset och följ vägen förbi gården Äleby och parkera ca 300 m efter gården där vägen svänger kraftigt höger upp i skogen. Gå sedan ner genom fårhagen för att hitta en lämplig plats för att spana av området.

En annan hot spot framförallt för nattsångare är den lilla väderstation som ligger där vägen korsar ån mellan Flytthem och Äleby. I och med att området är ganska stort är det ofta en bra idé att åka ett varv runt det för att kontrollera var fåglarna finns för dagen.

Andra lokaler i närheten
Följer man väg 135 västerut från Horn når man efter en stund, efter att ha passerat Hycklinge, Vallingedal som är ett område med sanka betesmarker och buskage. Området är ingen storslagen fågellokal i sig, men flera roliga observationer har ändå gjorts här och nämnas kan bl.a. mindre sångsvan, småfläckig sumphöna, dvärgbeckasin, kärrsångare och flodsångare. Har man vägarna förbi kan ett snabbt stopp vara att rekommendera.

Skådarmetoderna i området är främst lyssna och trampa; lyssna efter nattsångare och trampa efter beckasiner och annat som trycker i de sanka betesmarkerna.

Vägen dit och parkering
Från riksväg 34 tar man av till väg 135 vid skyltning Horn, ca 4 km S om Kisa. När man når det såkallade Hornkorset är man även framme vid Rien, som då breder ut sig S om väg 135. Parkering finns egentligen ingen, utan förnuftig placering längs vägen gäller.

Författare: Johan Jensen

Översiktskarta