Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
Kamagra Reviews Cialis Original Vs Generic Cialis Original Use Cialis Generic Timeline Cialis Generic Otc Propecia Generic VS Name Brand Propecia Generic Cost ED Drugs Australian Super Kamagra Opinioni Super Kamagra In Italia
Striern

Inledning
Striern är en grund slättsjö belägen ca 7 km sydost om Rimforsa. I och med att lokalen egentligen är den enda av sitt slag i hela Kinda kommun blir koncentrationen av våtmarksfåglar stundtals mycket hög i sjön och imponerande antal av bl.a. svanar, änder och sothöns kan räknas in här under framförallt vår och sensommar. Markerna runt sjön är också fågelrika, och hela det odlingslandskap som sträcker sig söderut från Rimforsa mot sjön Nimmern i söder är av ornitologiskt intresse. Ett fågeltorn (som dock sett sina bästa dagar) finns vid sjöns norra strand och detta ger hyfsad överblick.

Allmän beskrivning av natur, biotop och utseende
Sjön är en grund, eutrof slättsjö i format mindre (lite som en bonsai-version av Tåkern). I stort sett hela sjön är omgärdad av vass samt en björkdominerad strandskog och omgivningarna domineras av odlad mark samt mer eller mindre sank betesmark. Som kontrast finns dock sjöns östsida där en klippbrant stupar ner i sjön och en barrskog breder ut sig. Förr fanns betade strandängar kring sjön, men dessa har på grund av för dålig hävd vuxit igen med salixbuskage, kaveldun och vass.

Fåglar
Lokalen kan ge bra utbyte i stort sett när som helst under året, men är ofta mest givande att besöka under våren. Då är sjön välanvänd som både rastplats och häcklokal för mängder med doppingar, svanar, sim- och dykänder m.m. Samtliga svenska simänder är regelbundna och tillfälligt har bl.a. gråhakedopping, spetsbergsgås, myrspov, dvärgmås, svarttärna, kustlabb m.m. setts här på våren. Sjön är även mycket populär som fiskeplats för bl.a. havsörn och fiskgjuse som ses på så gott som varje besök. I vassarna finns skäggmesar, rörsångare, sävsångare samt någon gång även trastsångare. Sveriges tidigaste vassångare hördes ju även här.

Fälten kring sjön är i sträcktider välanvända som rastplats för ljungpipare, piplärkor, lärkor m.m. Även som nattsångarlokal är Strierns omgivningar givande och framförallt kan nämnas det sydvästligaste hörnet och området kring Viksholm som hyser sanka strandskogar, betesmarker och buskage som brukar kunna dra till sig ett och annat.

Ett annat trevligt kapitel gällande Striern är sensommaren då sjön fullkomligt fylls med ruggande änder. Mestadels bläsänder som ofta förekommer i fyrsiffriga antal vilket är anmärkningsvärt med tanke på sjöns ringa storlek. Även snatterand kan förekomma i för arten relativt stora ansamlingar (drygt hundra ex är inte ovanligt.

Vidare kan nämnas att närheten till skogen ofta gör sig påmind genom ropande berguv, spillkråka m.m.

Observationsplatser och ljusförhållanden
Ett torn (så långt ifrån handikappsanpassat som det går att komma dock) finns som sagt vid sjöns norra strand (se ”vägen dit och parkering”), och det är egentligen enda möjligheten för att få överblick över sjön. Ljusförhållandena är dock stundtals besvärliga, och bäst ljus får man tidigt på morgonen eller precis innan solnedgången. Mitt på dagen är motljuset totalt, och att bestämma änder på andra sidan sjön är då ofta inte att tänka på.

Ett alternativ för den frejdigt lagde är berget vid sjöns östra strand. Tar man sig upp hit är utsikten magnifik och överblicken över sjön och ljusförhållandena är överlägsna tornets. Det finns dock ingen led hit, utan det är att plöja sig en egen stig österut från tornet som gäller. Möjligen går det även att nå upp på berget genom att parkera bilen i slutet av den väg som går söderut efter kyrkan, och härifrån gå upp mot berget längs den skogsväg som tar vid. Tillslut står man dock utan stig även i detta alternativ, varför stigplöjarkunskaper är väsentliga även här.

Det lönar sig vidare ofta att spana av fälten norr och nordväst om sjön. En för detta lämplig plats är den berghäll som ligger i kohagen som passeras på väg mot tornet.

Andra lokaler i närheten
Tjärstad spänger är ett gammalt namn på den åkermark som breder ut sig just söder om Tjärstad kyrka. Namnet kommer av att området tidigare låg under vatten, varför spänger upprättades mellan Tjärstad och de byar som ligger S om kyrkan. Området kan tyckas oansenligt, men har genom åren visat sig vara en veritabel fågelmagnet och flera för Kinda (och Östergötland) tunga arter har hittats här. Utöver den långstannande berglärkan 2006 kan nämnas fjällpipare samma år, blåhake, rödstrupig piplärka och roskarl. Vid kraftiga regnväder bildas pölar och översvämningar här, och dessa blir i brist på andra rastplatser en magnet för vadare (detta är ett fenomen allmänt för Kinda) och vid denna typ av väder kan ett stopp vid spängerna rekommenderas varmt!

Lämpliga observationsplatser är egentligen var som helst längs vägen söderut från Tjärstad, mot Valla By, samt den något mindre vägen österut mot Önneborg. Vill man skåda mer noggrant kan man parkera bilen i närheten av den traktorväg som går österut ca 500 m söder om kyrkan. Gå in på traktorvägen till det som i folkmun kallas Gastkullen. Härifrån har man bra överblick även över de inre delarna av lokalen, bl.a. hot-spoten ”Berglärkegärdet” just väster om Gastkullen.

En promenad längs diket som löper genom hela området kan också vara att rekommendera, då detta ger god chans på blåhakar, dvärgbeckasiner och annat plockgodis.

Övriga sevärdheter
På andra sidan sjön från tornet sett ligger Hägerstad G:a K:a, med ett nybyggt klocktorn. Kyrkan är byggd i natursten och är ursprungligen från 1100-talet. Efter diverse renoveringar används den idag för musikevenemang och gudstjänster under sommarhalvåret.

Strax norr om sjön ligger Kättilstad Naturreservat som är ett naturskogsområde av blandskogstyp med bl.a. riktigt gamla tallar och ekar. Förutom en rik flora och fauna hyser reservatet mycket fornlämningar och bl.a. finns en fornborg belägen i reservatets östra del samt några torpplatser strax väster om denna. Parkering med informationstavlor finns ca 500 nordväst om Kättilstad K:a där vägen från kyrkan når vägen mot Åtvidaberg.

Vägen dit och parkering
Från riksväg 34 tar man av in i Rimforsa i ”Rimforsarondellen”, och sedan vänster när man når T-korsningen vid ICA. Följ denna väg ca 7 km förbi Valla by och ta sedan vänster innan Kinda Gurka, vid skylting mot Åtvidaberg. Ta efter ca 1 km av mot höger vid skyltning mot Kättilstad K:a. Kör upp till kyrkan och parkera på kyrkans parkeringsplats.

Gå sedan ner längs den grusväg som leder ner mellan husen till en ladugårdsplan. Här kan man välja att gå antingen vägen genom kohagen, som ger bra möjligheter att skåda av omkringliggande åkrar, eller längs med åkern (vilket går något snabbare). Följ sedan strandskogskanten västerut tills en liten stig leder in genom strandskogen till tornet (denna stig kan dock vara så gott som igenväxt av älgört och hundkex under sensommaren).

Författare: Johan Jensen

Översiktskarta