Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
Kamagra Reviews Cialis Original Vs Generic Cialis Original Use Cialis Generic Timeline Cialis Generic Otc Propecia Generic VS Name Brand Propecia Generic Cost ED Drugs Australian Super Kamagra Opinioni Super Kamagra In Italia
Eknön

Inledning Eknön är belägen i Slätbaken i Söderköpings kommun. Med en total längd av c:a 2,5 km i E-W sträckning och en största bredd av c:a 1 km utgör Eknön en inte obetydlig landyta, som delar Slätbaken i en inre och en yttre del, mellan vilka vattenförbindelsen inskränker sig till två smala sund, Ettersundet i N och Pålsundet i SW. Ön blev naturreservat 1995.
Ön är kulturpåverkad och har troligen brukats kontinuerligt sedan 1500-talet. En skans byggdes som försvar av Söderköping och Linköping 1598 då Sigismunds här stred mot hertig Karl. Rester efter detta byggnadsverk har nu frilagts och finns till beskådande vid Ettersundet i N. Det södra sundet har fått sitt namn efter en pålspärr, som anlagts i orostider. En påstådd polackgrav beväxt med strutbräken återfinns centralt på ön.

Allmän beskrivning av natur, biotop och utseende Ön kan vegetationsmässigt liknas vid ett Östergötland i miniatyr. Här finns de flesta naturtyper utom myrmark. Naturen domineras av yppig lövskog med fr.a. lind, ask, alm, ek och hassel med insprängda kraftiga björkar. Centralt återfinns också ett mäktigt parti gammal granskog med stora inslag av död ved. En större betad stundom översilad madäng i norr, Flagen, ansluter till övriga, högre belägna odlingsmarker och bildar därigenom en sammanhängande öppen yta. Stränderna varierar mellan vassbevuxen dybotten, öppen sandstrand och klippkust.
Landskapet hålls öppet genom ett 60-tal betande kreatur (framemot hösten genom föryngring ca. 100). Stängsling avses hindra dem från att ströva helt fritt, men de ertappas ändå ofta kalätande de stora bestånden av uppenbarligen välsmakande ramslök. Ett omfattande röjningsarbete påbörjades i samband med reservatsbildningen, vilket avbrutit den fria utveckling, som tidigare präglat öns växtlighet och som gjort den till ett unikum beträffande tillgången till åldriga träd och död ved.Fram till 1967 hyste ön en bofast fiskarfamilj, men numera utnyttjas byggnaderna endast sommartid. En äldre ladugård har förfallit och byttes 2007 ut mot en modern ligghall.
Öns bevarandestatus byggde tidigare mycket på framlidne greven Magnus Stenbocks restriktiva (eller obefintliga) skogliga åtgärder och det faktum att en ö åtnjuter ett visst skydd enbart genom att vara omgiven av en vattenbarriär.

Fåglar Ett stort antal arter har påträffats häckande eller rastande under årens lopp, totalt över 200. Karaktärsarter är hålhäckare som spettar av de fyra vanliga arterna, skogsduva, kattuggla och storskrake. Tidigare (innan röjningen) var näktergalen representerad med ett tiotal par. Nu kan möjligen en-två höras. I vassarna huserar sothöns, krickor, gräs- , brun- och snatteränder och en skäggdoppingkoloni varierar i storlek mellan tio och femtio par. Knölsvanen häckar med ca. fem par. Fiskgjuse, havsörn och brun kärrhök ses ofta jagande över ön, men häckar på fastlandssidan. Havsörnen har tidigare häckat på ön, men ett par revir finns nu i närheten.
Slätbakens norra strand är en förkastningsbrant som bildar en ledlinje, vilken lockar till sig en del östliga arter vid sin passage västerut. Under höststräcket drar ön till sig en mängd rastande sjöfåglar, vilka furagerar på de långgrunda fladerna: vigg, knipa, stor- och salskrake, sångsvan samt blandflockar av gäss. Vid lämpligt vattenstånd blottas de långgrunda stränderna till förmån för de flesta vadararter. Häckande vadare är tofsvipa, rödbena och enkelbeckasin.
Tillfälligt har observerats sommargylling, halsbandsflugsnappare (h), mindre flugsnappare (h), kärrsångare, busksångare m. fl. Länets första godkända obs. av mindre skrikörn gjordes på Eknön.

Vägen dit och parkering Det krävs båt för att ta sig till Eknön, men väl där finns det flera lämpliga angöringsplatser. Från Punkt 38 på en bergknalle SW om Häludden på ön har man en vidsträckt utsikt och en bra position för studium av höststräckande rovfåglar i oktober. Har man inte egen båt finns en viss möjlighet att för en facil summa bli skjutsad över av Hans Andersson, Karlshamn, Bottna tel. 0121-400 41.

''Läs mera:'' Länkar till Eknösidor med fullständiga artförteckningar: http://home.swipnet.se/bubo/links.html
http://www.naturskyddsforeningen.se/kretsar-lan/ostergotland/soderkoping/eknon/
Författare: Lars Hedenström

Översiktskarta

Bilder från lokalen