Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
Kamagra Reviews Cialis Original Vs Generic Cialis Original Use Cialis Generic Timeline Cialis Generic Otc Propecia Generic VS Name Brand Propecia Generic Cost ED Drugs Australian Super Kamagra Opinioni Super Kamagra In Italia
Åby gård vid sydöstra Roxen

Inledning Lokalen, som ligger intill sydöstra delen av Roxen, är en utmärkt lokal för svanar, änder, gäss och vadare, fr. a. på våren. Tack vare sin varierande natur har området också många häckande arter. Sammanlagt har 197 arter observerats. Sjön Roxen är väldigt smal i sin östra del och en hel del fåglar sträcker förbi eller rastar i området.

Allmän beskrivning av natur, biotop och utseende Lokalen ligger intill sydöstra delen av Roxen inom Norrköpings kommun och väster om Norsholm. Området kan indelas i tre delar, som har olika vattencykler och därmed olika påverkan på fågellivet. Det första området är ån med dess översvämningsområden mellan Lillkyrkakärret och utloppet i Roxen. I samband med snösmältning på våren och/eller kraftiga regn svämmar Lillkyrkakärret över och ån som avvattnar området blir överfylld och områden runt ån blir dränkta och nya vattenspeglar öppnar sig. Det ger perfekta rastplatser för sångsvanar, gäss och änder tidigt på våren. Det andra området är översvämningsmaderna innanför vassbältet på södra sidan av Roxen, vilka är speciellt fågelrikast de år som Roxen har högt vattenstånd. Det tredje området består av tre nyanlagda dammar kring Åby gård. Genom dammarnas tillkomst har fågelsäsongen i området förlängts över en stor del av året.

Fåglar Våren ger perfekta förhållanden som rastplats och provianteringsområde för stora mängder sångsvanar, gäss och änder tidigt på våren. Som mest har över 500 sångsvan räknats utefter ån och översvämningsmaderna. Även mindre sångsvan rastar årligen liksom spetsbergsgås, bläsgås, sädgås av bägge raserna, grågäss och kanadagäss. Många änder rastar på våren bl.a. krickor (300 som mest), bläsänder (180 som mest), skedänder, stjärtänder (37 som mest), brunänder, årtor, gräsänder, salskrakar, viggar och knipor. Även många vadare utnyttjar området för proviantering, t.ex. svartsnäppor, brushanar, grönbenor, gluttsnäppor, rödbenor, kustsnäppor, myrsnäppa, mosnäppor, ljungpipare samt storspovar och småspovar. Stora flockar av gulärlor kan rasta (250 som mest) liksom flockar med bergfinkar (300), bofinkar (500) och rödvingetrastar (400). Karaktärsarter på försommaren är tofsvipa, enkelbeckasin, rödbenor, grå- och kanadagäss, knölsvanar, gräsänder, sothöns, knipor, snatteränder, ängspiplärkor, sånglärkor och sädesärlor. Intill den södra åkröken har småfläckig sumphöna hörts vid flera tillfällen. På sena kvällar kan kärrsångare, sävsångare och gräshoppsångare höras. I vassområdet finns rördrom, vattenrall, skäggmes, sävsparv, rörsångare, sävsångare och häckande knölsvanar. I Roxen håller skäggdoppingar, sothöns och storskarvar till. Några år har ett par tranor häckat i vassen. Över vassarna jagar brun kärrhök och fiskande fiskgjuse kan ses vid de flesta försommarbesöken.. Sparvhök, duvhök och lärkfalk kan ses göra raider, liksom ibland någon havsörn. Både kattuggla och hornuggla har häckat i området. I och intill dammarna finns häckande rödbenor, enkelbeckasiner, tofsvipor, gäss och änder (gräsänder, snatteränder, knipor, sothöns, viggar) och översomrande årtor mm. En stor skrattmåskoloni med ca 200 par häckar i den östra dammen. Svarthakedoppingar, smådoppingar och rörhöns har häckat årligen i de nyanlagda dammarna. Som mest har 5 (adulta och juvenila) smådoppingar synts på sensommaren. På höstarna innan Roxen är islagd fiskar storskrakar och salskrakar i sjön och blåhake och rödstrupig piplärka kan ses rasta liksom stora flockar av trastar, trädlärkor, träd- och ängspiplärkor. Andra exempel på sträckande arter är storspov, småspov, svärta, silvertärna och fisktärna. Vintergäster är fjällvråk, blå kärrhök och varfågel. Tillfälliga gäster i området har varit brun glada, stenfalk, dammsnäppa, stripgås, svart svan och rödhalsad gås.

Observationsplatser och ljusförhållanden Hittills har den stora östra dammen varit mest fågelrik och intressantast. Den bästa punkten att ha uppsikt och utsikt över östra och södra dammarna och en del av ån är på en bergknalle direkt söder om den östra (sydöstra) dammen, dvs. till höger om grusvägen mot Åby gård. Ägarna på Åby gård har planer på att bygga en plattform för oss fågelskådare på den här bergknallen.

Vägen dit och parkering Om man kommer med bil på E4:an, sväng av vid avfart nr 115 mot Norsholm/Skärblacka. Efter ca 1.5 km sväng vänster (Norsholm vägskylt) och direkt därpå (efter 25 m) vänster igen mot Norsholm V. Fortsätt ca 350 m och sväng höger (skyltar mot Norsholm V och Åby) och passera bron över järnvägen. Sväng vänster mot Åby. Fortsätt vägen och vid vägskälet vid Öjeby hästgård efter ca 1.1 km, ta högra vägen mot Åby gård (skylten Edelbergs fastighetsbyrå). Efter ca 600 m finns parkeringsmöjligheter vid den östra dammen – åtminstone fyra bilar får plats i nuläget.
Författare: Nils-Åke Andersson

Översiktskarta

Orienteringskarta