Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
Kamagra Reviews Cialis Original Vs Generic Cialis Original Use Cialis Generic Timeline Cialis Generic Otc Propecia Generic VS Name Brand Propecia Generic Cost ED Drugs Australian Super Kamagra Opinioni Super Kamagra In Italia
Tinnerö eklandskap och Rosenkällasjön

Inledning    

Naturreservatet utgör de för naturvården mest värdefulla delarna av f.d. militära övningsfältet till den sedan 1997 nedlagda Linköpings garnison. Området är 687 ha stort och når nästan ända in i centrala Linköping. Reservatet instiftades av Linköpings kommun i juni 2006 och kommunen sköter området med höga naturvårdsambitioner. Målet är att skapa ett ekdominerat betat mosaiklandskap. Det rörliga friluftslivet ska gynnas och många tillgänglighetsåtgärder har genomförts och ytterligare planeras.

Allmän beskrivning av natur, biotop och utseende  

Tinnerö eklandskap utgör den norra spetsen av det stora eklandskapet i Stångådalen söder om Linköpings tätort. Längst i norr i Djurgården finns ett mycket fint ekområde med gamla ekar. De största ekmiljöerna finns centralt kring Tinnerö. Mellan dessa ekområden finns barrskogsmiljöer och längst i söder avslutas reservatet med den restaurerade Rosenkällasjön. Från Rosenkällasjön rinner Smedstadsbäcken genom området och når dagvattenparken Smedstad dammar innan bäcken lämnar området.

Fåglar  

Karaktärsarter för de betade ekhagarna är mindre hackspett, göktyta, törnskata, skogsduva, kattuggla och bivråk. I augusti och september samlar nötkråkor hasselnötter centralt i reservatet. Hornuggla häckar vissa år. I barrskogarna finns talltita, tofsmes och korsnäbbar, längst i söder kan med lite tur hitta både järpe och sparvuggla. Överlag är tätheten av våra 5 arter hackspettar karaktäriskt för området. I den 47 ha stora Rosenkällasjön häckar de vanligaste våtmarksarterna bl.a. en stor skrattmåskoloni. Svarthakedopping har 2004-07 uppträtt osedvanligt rikligt med 41 vuxna fåglar som högsta siffra (07). Övriga mindre vanliga häckfåglar är smådopping, årta, skedand och mindre strandpipare. Under hösten rastar stora mängder sothöns, simänder, gäss och svanar i sjön. Havsörn, lärkfalk, duvhök, fiskgjuse och brun kärrhök kan tidvis ses jaga vid sjön. Vid lågtryck samlas våra tre arter svalor och tornseglare och födosöker lågt över sjön. Längs Smedstadsbäcken ses årligen forsärla och strömstare. Enstaka observationer finns även av kungsfiskare. Tinnerö är även en bra nattsångarlokal med kornknarr (2-9 hannar), flodsångare (årligen sedan 2003), kärrsångare, gräshoppssångare och många dragande morkullor. Vaktel är inte årlig men har observerats 2006 och 07. Varfågel är årlig höst o vinter.

Observationsplatser och ljusförhållanden    

De bästa fågelupplevelserna får man genom att vandra i området. Vid Rosenkällasjön och den nyanlagda Edhaga våtmark finns 4 fågeltorn samt utsiktspunkten Rödberget. Tornen är strategiskt placerade runt sjön vilket gör att besökaren alltid har minst ett torn med medljus. Trots sjöns litenhet bör man besöka flera av tornen om man vill se sjöns alla arter.

Om du vill lyssna efter kornknarr är de västra delarna runt Halshöga bäst. Någon hanne brukar också sitta i Djurgården i norra delarna av området. Ännu mer givande brukar det vara att stanna till vid Åsmedstad (väster om reservatet) där man ofta kan höra flera hannar. Flodsångare har de senaste åren hörts vid Rosenkällasjöns utlopp, Tinnerö kärr och Smedstad dammar.

Tillträdesförbud  

Rosenkällasjön och de södra små strandängarna är fågelskyddsområde från 1 april till 15 oktober. Rödberget och fågeltornen gör dock att du kan uppleva sjöns fågelliv på ett mycket bra sätt.

Tillgänglighet och picknickmöjlighet  

Notera att vissa av reservatets grusvägar endast är öppna för cykeltrafik. Området är ändå mycket tillgängligt med 13 infartsparkeringar, bl.a. tre parkeringar runt Rosenkällasjön. Vid infartsparkeringarna finns skyltar och foldrar med information om reservatsföreskrifter och om var du hittar rastbord, vedförsedda eldplatser och klosetter.

 

Vid Rosenkällasjöns utlopp i väster har en 42 m lång brygga anlagts lämplig för rörelsehindrade och rullstolsburna. Även Smedstad dammar är relativt lättillgängliga för rörelsehindrade.

Övriga sevärdheter          

Reservatet är även riksintresse för kulturmiljövården med anledning av de synnerligen välbevarade lämningarna från äldre järnålderns (0 -400 e.Kr) odlingslandskap. Fornlämningarna beskrivs bl.a. i reservatsfolder och en särskild "forntidskarta". Området hyser mycket höga entomologiska värden främst knutna till de gamla och ofta ihåliga ekarna. Den inom EU prioriterade skalbaggen läderbagge finns i områdets ekmiljöer. Smedstads dammar är en av länets bästa lokaler för fladdermöss med 7 registrerade arter bl.a. den sällsynta fransfladdermusen.

Kommunen i samarbete med ideella föreningar genomför årligen ett 30-tal guidningar kring områdets natur- och kulturmiljövärden. Guideprogrammet finns vid områdets parkeringar och på kommunens hemsida.

Vägen dit och parkering  

Områdets 13 infartsparkeringar är placerade runt reservatet och nås lätt från Haningeleden eller Lambohovsleden. Busslinje 212 angör reservatet vid hållplats Djurgården.

Författare: Anders Jörneskog.
Ytterligare information om Tinnerö eklandskap finns på Linköpings kommuns hemsida, www.linkoping.se/natur.

Översiktskarta