Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2019    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
Kamagra Reviews Cialis Original Vs Generic Cialis Original Use Cialis Generic Timeline Cialis Generic Otc Propecia Generic VS Name Brand Propecia Generic Cost ED Drugs Australian Super Kamagra Opinioni Super Kamagra In Italia
Svensksundsviken

Inledning

Svensksundsviken, som är en stor, relativt grund vik på Bråvikens sydsida, är en av Östergötlands tre bästa lokaler med över 100 häckande arter och därutöver livlig sträckaktivitet. Omkring 230 arter har setts sammanlagt. Lokalen är värd ett besök året runt. Den består av två skilda delar, dels den centrala sydliga delen med fågeltornet och dels vassområdet i väster med det s.k. vadarkärret vid Beteby. Den östra sidan är delvis bebyggd och inte lika fågelrik.

Allmän beskrivning av natur, biotop och utseende

Viken har karaktären av slättsjö med stora vassar och med översvämningsmarker. Den omges av ett flackt landskap med betesmark, buskvegetation och lövskog. Kombinationen av dessa egenskaper med läget vid havsstrand ger gynnsamma förhållanden för många arter.

Fåglar

Våren inleds vid islossningen i april med livligt sträck av gäss och änder. Grågås dominerar, men vitkindad gås är vanlig och både sädgås och bläsgås passerar talrikt. Spetsbergsgås ses årligen i några ex. Flertalet arter av änder ses årligen. Maj är en hektisk månad med rikligt sträck av vadare samtidigt som de häckande arterna anländer. I slutet av maj/juni ses årligen smalnäbbad simsnäppa, främst vid Beteby. Häckande arter är de för slättsjöar vanliga men därutöver snatterand, gravand, ängshök, trana, vattenrall, storspov, härmsångare, näktergal, järnsparv och ibland även höksångare. Havsörn ses regelbundet, ibland i stora antal.

Höststräcket fr.o.m. juli är också innehållsrikt. Flertalet arter av arktiska vadare passerar, många i större antal. Senare på hösten följer änder och gäss av flertalet arter.

Under milda vintrar med öppet vatten övervintrar många änder. Havsörnen patrullerar regelbundet, ofta flera exemplar samtidigt. I det intilliggande jordbrukslandskapet finns ibland någon varfågel eller ormvråk. Om viken är islagd blir fågellivet fattigt.

Observationsplatser och ljusförhållanden

Från parkeringsplatsen leder en markerad stig till ett fågeltorn vid vikens sydspets. Från tornet har man bra uppsikt över viken och maderna i söder men avståndet är långt till vikens östra delar. Stigen dit är lättgången och bitvis spångad men tillåter inte barnvagn eller rullstol. Det finns iordningställda platser för picknick både vid tornet och vid parkeringsplatsen och därutöver bra möjligheter på bergknallen längs vägen ut.

Tillträdesförbud

Området är naturreservat och man bör gå endast på markerade stigar.

Andra lokaler i närheten

Bråborg, som ligger i NV delen av viken och likaså Ravnäs, i sydöstra delen av viken är lokaler av samma karaktär. Kan vissa år vara mycket bra för vadare. På bägge ställena saknas parkeringsmöjligheter.

Vägen dit och parkering

Lokalen nås från väg 209 mellan Norrköping och Arkösund. Knappt 10 km från Kungsängens flygplats finns en stor parkeringsplats.

Till vadarkärret vid Beteby leder en enskild väg som tar av från Arkösundsvägen några km väster om Svensksundsvikens parkeringsplats och som är skyltad "Beteby". En iordninggjord avgrusad parkeringsplats för ca 5 bilar finns där traktorvägen ned mot vadarkärret börjar.
Författare: Fredrik Sahlin.

Översiktskarta

Orienteringskarta