Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Magnus Bergvall har sett under 2017.

Magnus Bergvall's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2017-07-01 Gravefors
Kungsfiskare Alcedo atthis 2017-06-30 Söderköping
Storlom Gavia arctica 2017-06-22 Bråviken
Bivråk Pernis apivorus 2017-06-22 Kolmården
Silltrut Larus fuscus 2017-06-22 Lindö
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 2017-06-16 Skenäs färjeläger
Silvertärna Sterna paradisaea 2017-06-16 Skenäs Färjeläger
Rosenfink Carpodacus erythrinus 2017-06-16 Skenäs Färjeläger
Rallhäger Ardeola ralloides 2017-06-14 Södra dammen gärdstad
Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis 2017-06-14 Södra dammen
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus 2017-06-14 Södra Dammen Gärdstad
Törnskata Lanius collurio 2017-06-11 Gamla Rörsviken
Busksångare Acrocephalus dumetorum 2017-06-11 Kanalgatan, Lindö
Gråhakedopping Podiceps grisegena 2017-06-10 Herrebro våtmark
Morkulla Scolopax rusticola 2017-06-09 Sarven
Nattskärra Caprimulgus europaeus 2017-06-09 Sarven
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 2017-05-29 Norrköping
Kärrsångare Acrocephalus palustris 2017-05-21 Herrebro
Härmsångare Hippolais icterina 2017-05-21 Herrebro
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2017-05-21 Herrebro
Kornknarr Crex crex 2017-05-21 Herrebro
Gräshoppsångare Locustella naevia 2017-05-20 Beteby
Törnsångare Sylvia communis 2017-05-20 Beteby
Trädgårdssångare Sylvia borin 2017-05-20 Vilbergen
Näktergal Luscinia luscinia 2017-05-20 Beteby
Backsvala Riparia riparia 2017-05-20 Beteby
Mosnäppa Calidris temminckii 2017-05-20 Beteby
Ängshök Circus pygargus 2017-05-20 Dagsbergs Kyrka
Gravand Tadorna tadorna 2017-05-20 Beteby
Tornseglare Apus apus 2017-05-14 Vilbergen
Hussvala Delichon urbica 2017-05-13 Vilbergen
Grå flugsnappare Muscicapa striata 2017-05-12 Vrinnevi
Göktyta Jynx torquilla 2017-05-12 Vrinnevi
Ejder Somateria mollissima 2017-05-10 Svensksundsviken
Skräntärna Sterna caspia 2017-05-10 Svensksundsviken
Gök Cuculus canorus 2017-05-10 Svensksundsviken
Spillkråka Dryocopus martius 2017-05-10 Svensksundsviken
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 2017-05-10 Svensksundsviken
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2017-05-10 Svensksundsviken
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2017-05-10 Svensksundsviken
Rörhöna Gallinula chloropus 2017-05-09 Herrebro
Svartsnäppa Tringa erythropus 2017-05-09 Herrebro
Grönbena Tringa glareola 2017-05-09 Herrebro
Ärtsångare Sylvia curruca 2017-05-09 Herrebro
Hämpling Carduelis cannabina 2017-05-09 Herrebro
Årta Anas querquedula 2017-05-04 Herrebro
Vattenrall Rallus aquaticus 2017-05-04 Herrebro
Buskskvätta Saxicola rubetra 2017-05-04 Herrebro
Svarthätta Sylvia atricapilla 2017-05-04 Herrebro
Gransångare Phylloscopus collybita 2017-05-04 Gamla Rörsviken
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2017-05-04 Leonardsberg
Småspov Numenius phaeopus 2017-05-04 Leonardsberg
Skogsduva Columba oenas 2017-05-04 Leonardsberg
Bläsand Anas penelope 2017-05-01 Åby gård
Stjärtand Anas acuta 2017-05-01 Åby gård
Småskrake Mergus serrator 2017-05-01 Sättunaviken
Rapphöna Perdix perdix 2017-05-01 Nybro
Skäggdopping Podiceps cristatus 2017-05-01 Åby gård
Brushane Philomachus pugnax 2017-05-01 Nybro
Rödspov Limosa limosa 2017-05-01 Nybro
Dvärgmås Larus minutus 2017-05-01 Sättunaviken
Fisktärna Sterna hirundo 2017-05-01 Åby gård
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2017-05-01 Sättunaviken
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 2017-05-01 Åby gård
Mindre strandpipare Charadrius dubius 2017-04-30 Herrebro
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2017-04-30 Herrebro
Gluttsnäppa Tringa nebularia 2017-04-30 Herrebro
Ladusvala Hirundo rustica 2017-04-30 Herrebro
Gulärla Motacilla flava 2017-04-30 Herrebro
Trädpiplärka Anthus trivialis 2017-04-30 Herrebro
Kricka Anas crecca 2017-04-29 Herrebro
Skedand Anas clypeata 2017-04-29 Herrebro
Svarthakedopping Podiceps auritus 2017-04-29 Herrebro
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2017-04-29 Herrebro
Tornfalk Falco tinnunculus 2017-04-29 Herrebro
Trana Grus grus 2017-04-29 Herrebro
Tofsvipa Vanellus vanellus 2017-04-29 Herrebro
Rödbena Tringa totanus 2017-04-29 Herrebro
Skogssnäppa Tringa ochropus 2017-04-29 Herrebro
Trädlärka Lullula arborea 2017-04-29 Herrebro
Sånglärka Alauda arvensis 2017-04-29 Herrebro
Sädesärla Motacilla alba 2017-04-29 Herrebro
Järnsparv Prunella modularis 2017-04-29 Herrebro
Svarthakad buskskvätta Saxicola torquata 2017-04-29 Herrebro
Taltrast Turdus philomelos 2017-04-29 Herrebro
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2017-04-29 Herrebro
Stare Sturnus vulgaris 2017-04-29 Herrebro
Bofink Fringilla coelebs 2017-04-29 Herrebro
Ängspiplärka Anthus pratensis 2017-04-29 Herrebro
Korp Corvus corax 2017-04-29 Herrebro
Storskarv Phalacrocorax carbo 2017-04-27 Strömmen
Strandskata Haematopus ostralegus 2017-04-25 Hamnen norrköping
Sädgås Anser fabalis 2017-03-11 Knivberga
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2017-03-11 Hamnen Norrköping
Tofsmes Parus cristatus 2017-01-20 Vrinnevi
Kungsfågel Regulus regulus 2017-01-20 Vrinnevi
Nötskrika Garrulus glandarius 2017-01-20 Vrinnevi
Sidensvans Bombycilla garrulus 2017-01-17 Vilbergen
Knölsvan Cygnus olor 2017-01-01 Lindö
Sångsvan Cygnus cygnus 2017-01-01 Hamnen Norrköping
Bläsgås Anser albifrons 2017-01-01 Knivberga
Grågås Anser anser 2017-01-01 Knivberga
Kanadagås Branta canadensis 2017-01-01 Knivberga
Vitkindad gås Branta leucopsis 2017-01-01 Färgaregården
Snatterand Anas strepera 2017-01-01 Strömma
Gräsand Anas platyrhynchos 2017-01-01 Lindö
Brunand Aythya ferina 2017-01-01 Lindö
Vigg Aythya fuligula 2017-01-01 Lindö
Bergand Aythya marila 2017-01-01 Lindö
Knipa Bucephala clangula 2017-01-01 Lindö
Salskrake Mergus albellus 2017-01-01 Kardonbron
Storskrake Mergus merganser 2017-01-01 Lindö
Fasan Phasianus colchicus 2017-01-01 Gamla Rörsviken
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2017-01-01 Femöresbron
Gråhäger Ardea cinerea 2017-01-01 Lindö
Havsörn Haliaeetus albicilla 2017-01-01 Lindö
Duvhök Accipiter gentilis 2017-01-01 Hamnen
Sparvhök Accipiter nisus 2017-01-01 Åbackarna
Ormvråk Buteo buteo 2017-01-01 Hamnen
Fjällvråk Buteo lagopus 2017-01-01 Knivberga
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2017-01-01 Rådhuset Norrköping
Sothöna Fulica atra 2017-01-01 Kardonbron
Skrattmås Larus ridibundus 2017-01-01 Lindö
Fiskmås Larus canus 2017-01-01 Lindö
Gråtrut Larus argentatus 2017-01-01 Lindö
Havstrut Larus marinus 2017-01-01 Lindö
Tamduva Columba livia 2017-01-01 Vilbergen
Ringduva Columba palumbus 2017-01-01 Lindö
Turkduva Streptopelia decaocto 2017-01-01 Kneipen
Gröngöling Picus viridis 2017-01-01 Lindö
Större hackspett Dendrocopos major 2017-01-01 Knivberga
Forsärla Motacilla cinerea 2017-01-01 Hamnen, gamla värmeverket Norrköping
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2017-01-01 Lindö
Rödhake Erithacus rubecula 2017-01-01 Lindö
Koltrast Turdus merula 2017-01-01 Lindö
Björktrast Turdus pilaris 2017-01-01 Lindö
Entita Parus palustris 2017-01-01 Strömma
Blåmes Parus caeruleus 2017-01-01 Lindö
Talgoxe Parus major 2017-01-01 Lindö
Nötväcka Sitta europaea 2017-01-01 Lindö
Varfågel Lanius excubitor 2017-01-01 Svärtinge
Skata Pica pica 2017-01-01 Lindö
Kaja Corvus monedula 2017-01-01 Lindö
Kråka Corvus corone cornix 2017-01-01 Lindö
Gråsparv Passer domesticus 2017-01-01 Lindö
Pilfink Passer montanus 2017-01-01 Lindö
Grönfink Carduelis chloris 2017-01-01 Lindö
Steglits Carduelis carduelis 2017-01-01 Lindö
Grönsiska Carduelis spinus 2017-01-01 Åbackarna
Gråsiska Carduelis flammea 2017-01-01 Lindö
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2017-01-01 Knivberga
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2017-01-01 Knivberga
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2017-01-01 Lindö
Gulsparv Emberiza citrinella 2017-01-01 Kardonbron
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2017-01-01 Lindö
Skäggmes Panurus biarmicus 2017-01-01 Kardonbron
Kattuggla Strix aluco Lasarettet norrköping