Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Magnus Danestig har sett under 2018.

Magnus Danestig's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2018-04-22 Rydskogen
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2018-04-22 Rydskogen
Myrspov Limosa lapponica 2018-04-21 Nybro
Gluttsnäppa Tringa nebularia 2018-04-21 Nybro
Svarthätta Sylvia atricapilla 2018-04-21 Sättuna badplats
Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis 2018-04-20 Södra dammen, Gärstad
Ägretthäger Egretta alba 2018-04-19 Nybro
Brushane Philomachus pugnax 2018-04-19 Sättunaviken
Svarthuvad mås Larus melanocephalus 2018-04-19 Sättunaviken
Fisktärna Sterna hirundo 2018-04-19 Sättunaviken
Gulärla Motacilla flava 2018-04-19 Nybro
Ringtrast Turdus torquatus 2018-04-17 Ädreboendet syd Ryttargårdskyrkan
Rödvingetrast Turdus iliacus 2018-04-15 Sättuna
Småskrake Mergus serrator 2018-04-15 Sättunaviken
Brunand Aythya ferina 2018-04-14 Sättunaviken
Mindre strandpipare Charadrius dubius 2018-04-14 Rusthållet, Sätuna
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2018-04-14 Säby hagar, Sättuna
Gravand Tadorna tadorna 2018-04-14 Hovtornet
Gråhakedopping Podiceps grisegena 2018-04-14 Älgsjödammen
Svarthakedopping Podiceps auritus 2018-04-14 Damm vid Bjälbo gård
Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus 2018-04-14 Stora lund
Ladusvala Hirundo rustica 2018-04-14 Isberga
Rördrom Botaurus stellaris 2018-04-14 Hovtornet
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2018-04-14 Sjögestad, förbiflygande
Gransångare Phylloscopus collybita 2018-04-14 Stora lund
Järnsparv Prunella modularis 2018-04-13 Rydskogen
Storspov Numenius arquata 2018-04-13 Sättuna
Fjällgås Anser erythropus 2018-04-12 Sättunaviken
Skedand Anas clypeata 2018-04-11 Sättunaviken
Rödbena Tringa totanus 2018-04-11 Sättunaviken
Skogssnäppa Tringa ochropus 2018-04-11 Sättunaviken
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2018-04-11 Sättunaviken
Rödspov Limosa limosa 2018-04-11 Sättunaviken
Taltrast Turdus philomelos 2018-04-10 Stora Lund
Hämpling Carduelis cannabina 2018-04-10 Stora Lund
Fiskmås Larus canus 2018-04-05 Värmeverket
Trädlärka Lullula arborea 2018-04-05 Tuna
Orre Tetrao tetrix 2018-04-02 Kärnskogs mosse
Ängspiplärka Anthus pratensis 2018-04-02 Jordhanteringen
Kricka Anas crecca 2018-04-01 Stångåmynningen
Forsärla Motacilla cinerea 2018-03-30 Kungskvarn
Sädesärla Motacilla alba 2018-03-30 Nybro
Röd glada Milvus milvus 2018-03-30 Västerlösa
Strandskata Haematopus ostralegus 2018-03-30 Nybro
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus 2018-03-24 Vreta Kloster
Bläsgås Anser albifrons 2018-03-24 Vreta Kloster
Tjäder Tetrao urogallus 2018-03-24 Korsmossen
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2018-03-24 Vreta Kloster
Tofsvipa Vanellus vanellus 2018-03-24 Kungs Norrby
Talltita Parus montanus 2018-03-24 Korsmossen
Tofsmes Parus cristatus 2018-03-24 Korsmossen
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2018-03-24 Svartgölen, Tokorp
Trana Grus grus 2018-03-24 Rådslaleden, Korsmossen
Ringduva Columba palumbus 2018-03-13 Universitetsområdet
Sånglärka Alauda arvensis 2018-03-10 Jordhanteringen
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2018-03-10 Jordhanteringen
Råka Corvus frugilegus 2018-03-10 Jordhanteringen
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2018-03-10 Jordhanteringen
Stjärtand Anas acuta 2018-03-02 Ryttargårdsdammen
Nötskrika Garrulus glandarius 2018-03-02 Rosenkälla
Spillkråka Dryocopus martius 2018-02-25 Busmossen, Grebo
Jorduggla Asio flammeus 2018-02-24 Sättunaviken
Snösparv Plectrophenax nivalis 2018-02-24 Sörgården, Tåkern
Berglärka Eremophila alpestris 2018-02-24 Sörgården, Tåkern
Skogsduva Columba oenas 2018-02-11 Västerlösa
Strömstare Cinclus cinclus 2018-02-11 Vallby
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2018-02-11 Västerlösa
Lappsparv Calcarius lapponicus 2018-02-11 Västerlösa (livskryss!)
Stare Sturnus vulgaris 2018-02-11 Västerlösa
Duvhök Accipiter gentilis 2018-01-27 Nybro
Rödhake Erithacus rubecula 2018-01-26 Skäggetorp, Nygårdsv 1.
Bergfink Fringilla montifringilla 2018-01-21 Sättuna badplats, matning
Fasan Phasianus colchicus 2018-01-21 Jordhanteringen
Sidensvans Bombycilla garrulus 2018-01-09 Bergsrondellen
Rörhöna Gallinula chloropus 2018-01-06 Snöbryggan, Nykvarn
Kungsfiskare Alcedo atthis 2018-01-06 Snöbryggan, Nykvarn
Gröngöling Picus viridis 2018-01-04 Smedstad
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2018-01-04 Smedstad
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2018-01-04 Smedstad, matningen
Entita Parus palustris 2018-01-04 Smedstad, matningen
Grönsiska Carduelis spinus 2018-01-04 Smedstad, matningen
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2018-01-04 Smedstad, matningen
Bofink Fringilla coelebs 2018-01-04 Smedstad, matningen
Bläsand Anas penelope 2018-01-03 Sättunaviken
Snatterand Anas strepera 2018-01-03 Sättunaviken
Steglits Carduelis carduelis 2018-01-03 Sättunaviken
Sångsvan Cygnus cygnus 2018-01-02 Tägneby/Älvestad
Kungsörn Aquila chrysaetos 2018-01-02 Tägneby/Älvestad
Tornfalk Falco tinnunculus 2018-01-02 Tägneby/Älvestad
Sädgås Anser fabalis 2018-01-02 Ramstad
Vitkindad gås Branta leucopsis 2018-01-02 Långängen, Normlösa
Tamduva Columba livia 2018-01-02 Slätten
Större hackspett Dendrocopos major 2018-01-02 Kyleberg, Tåkern
Kungsfågel Regulus regulus 2018-01-02 Hovtornet
Svartmes Parus ater 2018-01-02 Dungen, hovtornet
Varfågel Lanius excubitor 2018-01-02 Glänåstornet
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2018-01-02 Glänåstornet
Skäggmes Panurus biarmicus 2018-01-02 Vasspromenaden, Glänåstornet
Gulsparv Emberiza citrinella 2018-01-02 Ramstadsbron
Blå kärrhök Circus cyaneus 2018-01-02 Ramstad, Tåkern
Knölsvan Cygnus olor 2018-01-01 Sättuna badplats
Grågås Anser anser 2018-01-01 Jordhanteringen
Kanadagås Branta canadensis 2018-01-01 Sättuna badplats
Gräsand Anas platyrhynchos 2018-01-01 Sättuna badplats
Vigg Aythya fuligula 2018-01-01 Sättuna badplats
Knipa Bucephala clangula 2018-01-01 Sättuna badplats
Storskrake Mergus merganser 2018-01-01 Sättuna badplats
Skäggdopping Podiceps cristatus 2018-01-01 Sättuna badplats
Storskarv Phalacrocorax carbo 2018-01-01 Sättuna badplats
Rapphöna Perdix perdix 2018-01-01 Jordhanteringen, 5ex
Havsörn Haliaeetus albicilla 2018-01-01 Sättuna badplats
Sparvhök Accipiter nisus 2018-01-01 Jordhanteringen
Ormvråk Buteo buteo 2018-01-01 Sättuna
Fjällvråk Buteo lagopus 2018-01-01 Jordhanteringen
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2018-01-01 Jrdhanteringen
Gråhäger Ardea cinerea 2018-01-01 Sättuna badplats
Sothöna Fulica atra 2018-01-01 Sättuna badplats
Skrattmås Larus ridibundus 2018-01-01 Sättuna badplats
Gråtrut Larus argentatus 2018-01-01 Sättuna badplats
Havstrut Larus marinus 2018-01-01 Sättuna badplats
Koltrast Turdus merula 2018-01-01 Sättuna badplats
Björktrast Turdus pilaris 2018-01-01 Jordhanteringen
Blåmes Parus caeruleus 2018-01-01 Sättuna badplats
Talgoxe Parus major 2018-01-01 Sättuna badplats
Nötväcka Sitta europaea 2018-01-01 Sättuna badplats
Trädkrypare Certhia familiaris 2018-01-01 Sättuna badplats
Skata Pica pica 2018-01-01 Sättuna badplats
Kaja Corvus monedula 2018-01-01 Sättuna badplats
Kråka Corvus corone cornix 2018-01-01 Sättuna badplats
Korp Corvus corax 2018-01-01 Jordhanteringen
Gråsparv Passer domesticus 2018-01-01 Sättuna
Pilfink Passer montanus 2018-01-01 Sättuna badplats
Grönfink Carduelis chloris 2018-01-01 Sättuna badplats
Gråsiska Carduelis flammea 2018-01-01 Sättuna badplats
Salskrake Mergus albellus 2018-01-01 Sättuna badplats