Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Gunilla Wetterling har sett under 2018.

Gunilla Wetterling's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art * Datum Lokal Kommentar
Knölsvan Cygnus olor 2018-01-03 Tåkern
Mindre sångsvan Cygnus columbianus 2018-03-30 Sörgården, Tåkern
Sångsvan Cygnus cygnus 2018-01-03 Lövängsborg
Sädgås Anser fabalis 2018-01-03 Ramstadbron
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus 2018-03-21 Nybro
Bläsgås Anser albifrons 2018-01-28 Nybro
Fjällgås Anser erythropus 2018-04-12 Sättuna
Grågås Anser anser 2018-01-03 Ramstadbron
Kanadagås Branta canadensis 2018-01-01 Hjorthagen
Vitkindad gås Branta leucopsis 2018-04-03 Leonardsberg
Prutgås Branta bernicla 2018-03-26 Nybro
Gravand Tadorna tadorna 2018-04-01 Vadstena
Bläsand Anas penelope 2018-01-11 Nybro
Snatterand Anas strepera 2018-01-11 Nybro
Kricka Anas crecca 2018-03-27 Nybro
Gräsand Anas platyrhynchos 2018-01-04 Vadstena
Stjärtand Anas acuta 2018-02-17 Ryttargårdsdammen
Årta Anas querquedula 2018-05-01 Härnaviken
Skedand Anas clypeata 2018-04-17 Sättuna
Brunand Aythya ferina 2018-01-28 Nybro
Vigg Aythya fuligula 2018-01-11 Nybro
Bergand Aythya marila 2018-01-23 Stångåmynningen
Ejder Somateria mollissima 2018-04-03 Mauritzberg
Alfågel Clangula hyemalis 2018-04-03 Mauritzberg
Sjöorre Melanitta nigra 2018-05-05 Häradskär
Svärta Melanitta fusca 2018-05-05 Häradskär
Knipa Bucephala clangula 2018-01-03 Tåkern
Salskrake Mergus albellus 2018-01-11 Berg
Småskrake Mergus serrator 2018-04-01 Vadstena
Storskrake Mergus merganser 2018-01-03 Holmen, Tåkern
Järpe Bonasa bonasia 2018-04-22 Snavelund
Orre Tetrao tetrix 2018-04-30 Kärnskogsmosse
Tjäder Tetrao urogallus 2018-02-18 Rådsla
Rapphöna Perdix perdix 2018-01-26 Nybro
Fasan Phasianus colchicus 2018-01-08 Västerlösa
Storlom Gavia arctica 2018-04-14 Borghamn
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2018-01-10 Meandern
Skäggdopping Podiceps cristatus 2018-02-10 Borghamn
Gråhakedopping Podiceps grisegena 2018-04-13 Älgsjödammen
Svarthakedopping Podiceps auritus 2018-04-18 Frökärret
Storskarv Phalacrocorax carbo 2018-01-05 Stångån
Rördrom Botaurus stellaris 2018-04-13 Svälinge
Ägretthäger Egretta alba 2018-04-29 Nybro
Gråhäger Ardea cinerea 2018-01-03 Tåkern
Brun glada Milvus migrans 2018-03-15 IKEA E4
Röd glada Milvus milvus 2018-03-25 Nykilskorset
Havsörn Haliaeetus albicilla 2018-01-03 Tåkern
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2018-03-31 Lövängsborg
Blå kärrhök Circus cyaneus 2018-01-24 Rökinge
Stäpphök Circus macrourus 2018-05-10 Sättunaviken
Duvhök Accipiter gentilis 2018-01-27 Nybro
Sparvhök Accipiter nisus 2018-01-19 Järstad, Normlösa
Ormvråk Buteo buteo 2018-01-06 Häggetorp
Fjällvråk Buteo lagopus 2018-01-05 Nybro
Kungsörn Aquila chrysaetos 2018-01-19 Järstad, Normlösa
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2018-04-02 Svälinge
Tornfalk Falco tinnunculus 2018-01-08 Västerlösa
Stenfalk Falco columbarius 2018-04-08 Hjorthagen
Lärkfalk Falco subbuteo 2018-05-01 Hjorthagen
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2018-01-05 Nykvarn
Vattenrall Rallus aquaticus 2018-04-02 Svälinge
Småfläckig sumphöna Porzana porzana 2018-05-19 Ramstadbron
Kornknarr Crex crex 2018-05-15 Sättuna
Rörhöna Gallinula chloropus 2018-01-10 Reningsverket, Nykvarn
Sothöna Fulica atra 2018-01-11 Berg
Trana Grus grus 2018-03-25 Nybro
Strandskata Haematopus ostralegus 2018-04-02 Tycklinge
Skärfläcka Recurvirostra avosetta 2018-04-29 Beteby
Mindre strandpipare Charadrius dubius 2018-04-22 Härnaviken
Större strandpipare Charadrius hiaticula 2018-04-23 Härnaviken
Ljungpipare Pluvialis apricaria 2018-04-29 Beteby
Tofsvipa Vanellus vanellus 2018-01-27 Nybro
Mosnäppa Calidris temminckii 2018-05-10 Sättunaviken
Kärrsnäppa Calidris alpina 2018-04-23 Härnaviken
Myrsnäppa Limicola falcinellus 2018-05-16 LFK tornet
Brushane Philomachus pugnax 2018-04-18 Nybro
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2018-04-05 Sättuna
Dubbelbeckasin Gallinago media 2018-05-12 Lövängsborg, Tåkern
Morkulla Scolopax rusticola 2018-03-25 Fyrsjön
Rödspov Limosa limosa 2018-04-04 Nybro
Myrspov Limosa lapponica 2018-04-29 Ravsnäs
Småspov Numenius phaeopus 2018-05-05 Häradskär
Storspov Numenius arquata 2018-04-04 Nybro
Svartsnäppa Tringa erythropus 2018-04-29 Ravsnäs
Rödbena Tringa totanus 2018-04-05 Sättuna
Gluttsnäppa Tringa nebularia 2018-04-29 Nybro
Skogssnäppa Tringa ochropus 2018-04-05 Sättuna
Grönbena Tringa glareola 2018-04-25 Rosenkällasjön
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 2018-05-01 Sättuna
Kustlabb Stercorarius parasiticus 2018-05-05 Häradskär
Svarthuvad mås Larus melanocephalus 2018-04-22 Sättuna
Dvärgmås Larus minutus 2018-05-01 Sättunaviken
Skrattmås Larus ridibundus 2018-01-10 Snöbryggan
Fiskmås Larus canus 2018-01-08 Västerlösa
Gråtrut Larus argentatus 2018-01-04 Borghamn
Havstrut Larus marinus 2018-01-23 Stångåmynningen
Skräntärna Sterna caspia 2018-04-29 Beteby
Fisktärna Sterna hirundo 2018-04-03 Mauritzberg
Silvertärna Sterna paradisaea 2018-05-05 Häradskär
Småtärna Sterna albifrons 2018-05-23 Sättunaviken
Svarttärna Chlidonias niger 2018-04-29 Ravsnäs
Tordmule Alca torda 2018-05-05 Häradskär
Tobisgrissla Cepphus grylle 2018-05-05 Häradskär
Tamduva Columba livia 2018-01-02 Hjorthagen
Skogsduva Columba oenas 2018-01-12 Ås, Västerlösa
Ringduva Columba palumbus 2018-01-09 Valla
Turkduva Streptopelia decaocto 2018-01-09 Valla
Gök Cuculus canorus 2018-05-03 Snavelund
Berguv Bubo bubo 2018-02-17 Linköping
Sparvuggla Glaucidium passerinum 2018-03-25 Ämten
Kattuggla Strix aluco 2018-02-09 Borghamn
Jorduggla Asio flammeus 2018-02-24 Sättuna
Pärluggla Aegolius funereus 2018-04-08 Fågelmossen
Tornseglare Apus apus 2018-05-12 Svälinge
Kungsfiskare Alcedo atthis 2018-01-05 Stångån
Göktyta Jynx torquilla 2018-04-29 Ravsnäs
Gröngöling Picus viridis 2018-01-07 Transäter
Spillkråka Dryocopus martius 2018-01-07 Transäter
Större hackspett Dendrocopos major 2018-01-03 Tåkern
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2018-03-27 Nykilskorset, Röby
Trädlärka Lullula arborea 2018-03-29 Siggantorp
Sånglärka Alauda arvensis 2018-03-13 Björkeberg ka
Backsvala Riparia riparia 2018-05-10 Örberga
Ladusvala Hirundo rustica 2018-04-22 Alguvi
Hussvala Delichon urbica 2018-04-23 Alguvi
Trädpiplärka Anthus trivialis 2018-04-20 Lövängsborg
Ängspiplärka Anthus pratensis 2018-03-31 Svanshals äng
Skärpiplärka Anthus petrosus 2018-05-05 Häradskär
Gulärla Motacilla flava 2018-04-22 Sättuna
Forsärla Motacilla cinerea 2018-02-27 Rosenkällasjön
Sädesärla Motacilla alba 2018-03-31 Hästholmen
Sidensvans Bombycilla garrulus 2018-01-04 Borghamn
Strömstare Cinclus cinclus 2018-01-10 Berga skola
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2018-01-03 Tåkern
Järnsparv Prunella modularis 2018-04-08 Snavudden
Rödhake Erithacus rubecula 2018-01-10 Trädgårdsföreningen
Näktergal Luscinia luscinia 2018-04-30 Berg
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros 2018-04-18 Snöbryggan
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 2018-04-18 Meandern, Stångån
Buskskvätta Saxicola rubetra 2018-04-23 Örberga
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2018-04-12 Sättuna
Ringtrast Turdus torquatus 2018-04-13 Borghamn
Koltrast Turdus merula 2018-01-01 Hjorthagen
Björktrast Turdus pilaris 2018-01-01 Hjorthagen
Taltrast Turdus philomelos 2018-04-05 Ekängen
Rödvingetrast Turdus iliacus 2018-04-08 Smedshemmet
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2018-03-27 Siggantorp
Gräshoppsångare Locustella naevia 2018-05-11 Hjorthagen
Vassångare Locustella luscinioides 2018-05-12 Tåkern
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 2018-04-29 Beteby
Kärrsångare Acrocephalus palustris 2018-05-16 LFK tornet
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 2018-05-08 Illersjö
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus 2018-05-12 Svälinge
Härmsångare Hippolais icterina 2018-05-12 Svälinge
Ärtsångare Sylvia curruca 2018-04-18 Kungsbro
Törnsångare Sylvia communis 2018-05-02 Hjorthagen
Trädgårdssångare Sylvia borin 2018-05-08 Illersjö
Svarthätta Sylvia atricapilla 2018-04-21 Borghamn
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2018-04-18 Rydskogen
Gransångare Phylloscopus collybita 2018-04-13 Borghamn
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2018-04-18 Kungsbro
Kungsfågel Regulus regulus 2018-01-07 Smedshemmet
Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapillus 2018-04-18 Rydskogen
Grå flugsnappare Muscicapa striata 2018-05-14 Stocklycke
Mindre flugsnappare Ficedula parva 2018-05-05 Häradskär
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2018-04-24 Kärna mosse
Skäggmes Panurus biarmicus 2018-01-03 Tåkern
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2018-01-23 Stångåmynningen
Entita Parus palustris 2018-01-04 Borghamn
Talltita Parus montanus 2018-01-06 Tokgölen
Tofsmes Parus cristatus 2018-01-07 Smedshemmet
Svartmes Parus ater 2018-01-09 Vallaskogen
Blåmes Parus caeruleus 2018-01-01 Hjorthagen
Talgoxe Parus major 2018-01-01 Hjorthagen
Nötväcka Sitta europaea 2018-01-01 Hjorthagen
Trädkrypare Certhia familiaris 2018-01-09 Vallaskogen
Törnskata Lanius collurio 2018-05-05 Häradskär
Varfågel Lanius excubitor 2018-01-03 Tåkern
Nötskrika Garrulus glandarius 2018-01-07 Smedshemmet
Skata Pica pica 2018-01-02 Hjorthagen
Nötkråka Nucifraga caryocatactes 2018-01-06 Tokorp
Kaja Corvus monedula 2018-01-02 Hjorthagen
Råka Corvus frugilegus 2018-02-08 Vadstena
Kråka Corvus corone cornix 2018-01-01 Hjorthagen
Korp Corvus corax 2018-01-02 Västerlösa
Stare Sturnus vulgaris 2018-01-26 Nybro
Gråsparv Passer domesticus 2018-01-04 Borghamn
Pilfink Passer montanus 2018-01-01 Hjorthagen
Bofink Fringilla coelebs 2018-01-10 Trädgårdsföreningen
Bergfink Fringilla montifringilla 2018-02-10 Borghamn
Grönfink Carduelis chloris 2018-01-05 Nykvarn
Steglits Carduelis carduelis 2018-01-05 Nykvarn
Grönsiska Carduelis spinus 2018-01-09 Valla
Hämpling Carduelis cannabina 2018-04-03 Leonardsberg
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2018-02-02 Västerlösa
Gråsiska Carduelis flammea 2018-01-02 Tåkern
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2018-01-07 Transäter
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus 2018-01-20 Hagsäter
Rosenfink Carpodacus erythrinus 2018-05-15 Borghamn
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2018-01-02 Tåkern
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2018-02-06 Trädgför Linköping
Lappsparv Calcarius lapponicus 2018-02-01 Västerlösa
Snösparv Plectrophenax nivalis 2018-02-18 Strå, Åbylund
Gulsparv Emberiza citrinella 2018-01-02 Ramstad
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2018-02-11 Ramstadbron